Avtalsvillkor

Fiber Direkt i Sverige AB, nedan benämnt “Fiber Direkt”, äger denna webbplats och, om annat ej anges, även innehållet på densamma.
Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses Du ha accepterat de nedan angivna villkoren, härefter ”Användarvillkor”. Fiber Direkt förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Fiber Direkt rekommenderar Dig därför att regelbundet hålla Dig uppdaterad rörande innehållet i dem.

Användarvillkoren ändrades senast den 2008-04-28.

Om något eller några av Användarvillkoren strider mot lag, eller på annat sätt är ogiltiga, skall detta inte påverka tillämpligheten av de övriga delar av Användarvillkoren.
Innehållet på denna webbplats får endast användas i syfte att inhämta information. Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Fiber Direkt.

Varumärken och upphovsrätt
Alla varumärken, andra kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara som återfinns på denna webbplats tillhör Fiber Direkt eller dess dotterbolag om ej annat anges. Detta material utgör immaterialrättsligt skyddad egendom. All användning av dessa varumärken, kännetecken, logotyper, texter, bilder och programvara är, om ej annat framgår av dessa villkor, förbjuden. Olovligt nyttjande eller distribution av material på denna webbplats kan – med stöd av tillämplig lag – leda till såväl civilrättsliga som straffrättsliga påföljder. Fiber Direkt kommer att vidta samtliga möjliga åtgärder för att skydda och upprätthålla sina immateriella rättigheter.

Informationspolicy
Fiber Direkt lämnar inte några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, rörande informationsinnehållet på denna webbplats.
Fiber Direkt garanterar varken att informationen på denna webbplats är korrekt eller komplett.
Fiber Direkt förbinder sig inte att uppdatera vare sig informationen eller materialet på denna webbplats. Fiber Direkt förbehåller sig vidare rätten att vid varje tidpunkt – utan att på förhand ge besked därom – förändra informationen på denna webbplats. Dessa förändringar kommer sålunda att införas i varje ny version av webbplatsen. Fiber Direkt kan aldrig hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta av vad slag det vara må, vilka på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen eller dess innehåll alternativt skador som på annat sätt har ett samband med innehållet på webbplatsen. Detta gäller oavsett om det är fråga om kontraktuellt, utomkontraktuellt eller strikt skadeståndsansvar alternativt någon annan form av skadeståndsansvar. Detta gäller även om Fiber Direkt blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Andras Webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man. Dessa länkar är inlagda på webbplatsen i syfte att underlätta dess besökares användning. Fiber Direkt ansvarar varken för dessa webbplatsers innehåll eller för informationens tillförlitlighet på webbplatserna. Fiber Direkt ansvarar inte heller för dessa webbplatsers uppfyllelse av integritetsskyddet.

Integritetspolicy
Fiber Direkt respekterar den personliga integriteten och behandlar inte personuppgifter om dessa inte har tillhandahållits Fiber Direkt frivilligt av den individ vars personuppgifter det rör. Fiber Direkt efterlever de nationella lagstiftningarna rörande informationsbehandling.
Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor kring dessa villkor